เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายเจริญ แพงโพนทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมหนองโคตรชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้