เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2563 ในเดือนธันวาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เสนอปัญหาในชุมชน เพื่อดำเนินการแก้ไขตามกระบวนการต่อไป และกองสาธารสุขฯได้จัดทำโครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด ส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง พร้อมมอบถังขยะอินทรีย์ให้นายบุญเที่ยง พลทองสถิตย์ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้