เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คณะกรรมการตรวจหอพักประจำเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจหอพักเทศบาลตำบลบ้านเป็ดได้ออกตรวจหอพักเพื่อดำเนินงานกิจการหอพักและประเมินจัดลำดับหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก 2558 ประจำเดือน ธันวาคม 2562
QR Code หน้านี้