เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ ปี 2565

สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม กองวิชาการและแผนงาน
มกราคม - - - - - - -
กุมภาพันธ์ - - - - - - -
มีนาคม - - - - - - -
เมษายน - - - - - - -
พฤษภาคม - - - - - - -
มิถุนายน - - - - - - -
กรกฎาคม - - - - - - -
สิงหาคม - - - - - - -
กันยายน - - - - - - -
ตุลาคม - - - - - - -
พฤศจิกายน - - - - - - -
ธันวาคม - - - - - - -
รวม