Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

ดัชนีรวมมาตรา 9 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 5 2
2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 5 2

มาตรา 9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) 7 2
4 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2
5 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
6 แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 7 2
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2558 - 2563) 7 2
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 7 2
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 7 2
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 7 2
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
12 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
13 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 2

มาตรา 9(4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 8 1
2 กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 8 1
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 8 1
4 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2542 8 1
5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 8 1
6 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 8 1
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 8 1
8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 8 1
9 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2596 8 1
10 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 8 1
11 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 8 1
12 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 8 1
13 กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 8 1
14 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2559 8 1

มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
- แนวทางปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - -

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > ประกาศ ประกวดราคา/สอบราคา ผลผู้ชนะ สัญญา

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยหลังสถาบัน 3 แยกสุสาน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หน้าอู่ใจสวรรค์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ชุมชน 3 ร้านไทยแลนด์คาร์ไบท์ถึงร้านชัยทวีพาณิชย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางสมศรี แคว้นน้อย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้านทิศตะวันตกบึงหนองโคตร หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปรง (ซอยสุขสวัสดิ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ปั้มน้ำมันถึงทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายบุญหลาย แก้วลือถึงบ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทองธานี (ซอยชุมชนบ้านรัศมีถึงทางเข้าสนามบิน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจทย์ (ซอยบ้านนางทองคำ เพ็งพระจันทร์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากแยกถนนศรีจันทร์ งบ้านนางเบย หาญสุริย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชนไทรทอง 4 ซอยจิตตะมัย 2-5) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยอินธิราอยู่ในชุมชนหัวทุ่ง 4) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการยกระดับถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านกอก ซอย 34 (ซอยศรีมาลา) จากบ้านนางเรียม โซ่เงิน ถึงบ้านนางกอง วชิพรหมมา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอยทางเข้าแยกค่าย ร.8 ถึงแยกซอย 6) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (สี่แยกรัตนาธานี-ถนนเหล่านาดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยคุ้มหนองคลอง) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
19 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
20 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดขับเลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (แยกถนนเหล่านาดี ข้างวัดทิศตะวันออกถึงแยกมารวยถึงหลังโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ถนนทุ่งทองแยกซอย 4 ถึงวัดป่าบ้านกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณด้านหน้าตลาดบ้านคำไฮ) หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
24 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลรถตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงินถึงเหล่านาดี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - -
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2561 13 3
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13 3
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2561 13 3
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2561 13 3
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 13 3
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 13 3
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 13 3
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 13 3
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561 13 3
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 13 3
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 13 3
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 13 3
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 13 3
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13 3
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 13 3
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 13 3
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 13 3
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 13 3
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 13 3
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 13 3
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 13 3

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > สิ่งแวดล้อมสุขภาพ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 14 3
2 แผ่นพับ การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 14 3
3 แผ่นพับ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 14 3
4 แผ่นพับ หลัก 5 ย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า 14 3
5 แผ่นพับ โรคไข้เลือดออก 14 3
6 แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ 14 3
7 ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 3
8 ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 3

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > การจัดหาพัสดุ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 3
3 รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) 15 3
4 รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3) 15 3
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
6 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
7 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
8 รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 15 3
9 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 15 3

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > การให้บริการประชาชน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 16 1
3 รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
4 งานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มกราคม 2561 16 1
5 งานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 16 1
6 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ตุลาคม 2561 16 1
7 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 16 1
8 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 1
9 สรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 1
10 สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
11 สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 2 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
12 สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 16 1
13 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มกราคม 2562 16 1
14 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 16 1
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2562 16 1
16 ช่องทางชำระภาษีโดยใช้ Application "เป๋าตุง" เพื่อจ่ายชำระค่าภาษีค่าทำเนียม และค่าใบอนุญาติต่างๆ 16 1
17 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16 1
18 คู่มือการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และ เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
20 รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 16 1
21 รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16 1
22 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 16 1
23 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2561 16 1
24 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2562 16 1
25 ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 16 1
26 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2556 16 1
27 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงการใช้หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2557 16 1
28 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับร้องถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 16 1

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > การบริหารงานของหน่วยงาน

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 17 1
2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 17 1
3 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 17 1
4 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 17 1
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
6 กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 17 1
7 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
8 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 17 1
9 แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งของ ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
10 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
11 แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 17 1
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 17 1
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 17 1
14 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 17 1
15 กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 17 1
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 17 1
17 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2542 17 1
18 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17 1
19 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
20 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
21 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากร 17 1

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > การบริหารงานงบประมาณ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - -
1 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1
2 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18 1
3 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 18 1
4 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561 18 1
5 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
6 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
7 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 12 1
8 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
9 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
10 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
11 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
12 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
13 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
14 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 18 1
15 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
16 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1
17 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18 1
18 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561 18 1
19 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561 18 1
20 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
21 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
22 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 18 1
23 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
24 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
25 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
26 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
27 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
28 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
29 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
30 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) 18 1
31 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
32 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 1
33 รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 18 1
34 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 18 1
35 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) 18 1
36 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
37 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 18 1

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > การบริหารงานบุคคล

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 19 1
2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 19 1
3 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 19 1
4 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 19 1
5 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 19 1
6 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 1
7 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) 19 1
8 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 19 1
9 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 19 1
10 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2559 19 1
11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2559 19 1
12 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 19 1
13 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 19 1
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 19 1
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 19 1
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 19 1
17 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 19 1
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 19 1
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 19 1
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการพิจารณาความดี ความชอบ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและผู้ปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 19 1
21 แจ้งข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 19 1

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > การบริหารงานบุคคล > การบริหารงานบุคคล (1)

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > การบริหารงานบุคคล > การบริหารงานบุคคล (2) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > ที่สาธารณะประโยชน์

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 รายงานจำนวนแปลงที่ดินถือครอง 22 1

มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด > รายชื่อผู้รับการอบรม

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เดินทางไปราชการ 23 1
2 โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์กรฉบับย่อและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 1
3 รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์กรฉบับย่อและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 1