เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 17 1
2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 17 1
3 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 17 1
4 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 17 1
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
6 กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 17 1
7 การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
8 วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 17 1
9 แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งของ ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
10 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
11 แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 17 1
12 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 17 1
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 17 1
14 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 17 1
15 กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 17 1
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 17 1
17 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2542 17 1
18 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17 1
19 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
20 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
21 ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากร 17 1