Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

ประกาศ ประกวดราคา/สอบราคา ผลผู้ชนะ สัญญา

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงินถึงเหล่านาดี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลรถตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณด้านหน้าตลาดบ้านคำไฮ) หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ถนนทุ่งทองแยกซอย 4 ถึงวัดป่าบ้านกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (แยกถนนเหล่านาดี ข้างวัดทิศตะวันออกถึงแยกมารวยถึงหลังโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดขับเลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยคุ้มหนองคลอง) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (สี่แยกรัตนาธานี-ถนนเหล่านาดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอยทางเข้าแยกค่าย ร.8 ถึงแยกซอย 6) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการยกระดับถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านกอก ซอย 34 (ซอยศรีมาลา) จากบ้านนางเรียม โซ่เงิน ถึงบ้านนางกอง วชิพรหมมา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยอินธิราอยู่ในชุมชนหัวทุ่ง 4) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชนไทรทอง 4 ซอยจิตตะมัย 2-5) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากแยกถนนศรีจันทร์ งบ้านนางเบย หาญสุริย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจทย์ (ซอยบ้านนางทองคำ เพ็งพระจันทร์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทองธานี (ซอยชุมชนบ้านรัศมีถึงทางเข้าสนามบิน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ปั้มน้ำมันถึงทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปรง (ซอยสุขสวัสดิ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้านทิศตะวันตกบึงหนองโคตร หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางสมศรี แคว้นน้อย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายบุญหลาย แก้วลือถึงบ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ชุมชน 3 ร้านไทยแลนด์คาร์ไบท์ถึงร้านชัยทวีพาณิชย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หน้าอู่ใจสวรรค์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยหลังสถาบัน 3 แยกสุสาน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3