เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 6 2
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลบ้านเป็ด 6 2
3 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 6 2
4 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2558 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 6 2
5 วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 6 2