เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 20 1
2 รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 20 1
3 แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 1
4 รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 20 1
5 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. 20 1
6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 20 2