เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 14 3
2 แผ่นพับ การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 14 3
3 แผ่นพับ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 14 3
4 แผ่นพับ หลัก 5 ย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า 14 3
5 แผ่นพับ โรคไข้เลือดออก 14 3
6 แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ 14 3
7 ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 3
8 ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 3