เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 11 3
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 11 3
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 11 3
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 11 3
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 11 3
6 รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 11 3