Layout Options

 • Fixed Header
  Makes the header top fixed, always visible!
 • Fixed Sidebar
  Makes the sidebar left fixed, always visible!
 • Fixed Footer
  Makes the app footer bottom fixed, always visible!

Header Options

 • Choose Color Scheme

Sidebar Options

 • Choose Color Scheme

Main Content Options

 • Page Section Tabs

มาตรา 9(3) แผนงาน/โครงการ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ชื่อเรื่อง แฟ้ม ชั้น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - 2
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 2
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 7 2
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 7 2
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 7 2
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2558 - 2563) 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) 7 2
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2