เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 8 1
2 กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 8 1
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 8 1
4 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2542 8 1
5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 8 1
6 พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 8 1
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 8 1
8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 8 1
9 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2596 8 1
10 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 8 1
11 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 8 1
12 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 8 1
13 กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 8 1
14 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2559 8 1