เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - -
1 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1
2 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18 1
3 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 18 1
4 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561 18 1
5 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
6 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
7 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 12 1
8 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
9 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
10 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
11 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
12 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
13 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
14 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 18 1
15 งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
16 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1
17 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18 1
18 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561 18 1
19 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561 18 1
20 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
21 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
22 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 18 1
23 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
24 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
25 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
26 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
27 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
28 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
29 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
30 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) 18 1
31 รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
32 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 1
33 รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 18 1
34 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 18 1
35 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) 18 1
36 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
37 รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 18 1