เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) 7 2
4 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2
5 แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
6 แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 7 2
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2558 - 2563) 7 2
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 7 2
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 7 2
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 7 2
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
12 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
13 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 2