เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - -
- งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 - -
- ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 2560 และ 2561 - -
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 - -