เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 16 1
2 คู่มือการให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
3 รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
4 งานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มกราคม 2561 16 1
5 งานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 16 1
6 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ตุลาคม 2561 16 1
7 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 16 1
8 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 1
9 สรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 1
10 สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
11 สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 2 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
12 สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 16 1
13 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มกราคม 2562 16 1
14 รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 16 1
15 ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2562 16 1
16 ช่องทางชำระภาษีโดยใช้ Application "เป๋าตุง" เพื่อจ่ายชำระค่าภาษีค่าทำเนียม และค่าใบอนุญาติต่างๆ 16 1
17 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16 1
18 คู่มือการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และ เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
19 ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
20 รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 16 1
21 รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16 1
22 รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 16 1
23 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2561 16 1
24 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2562 16 1
25 ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 16 1
26 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2556 16 1
27 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงการใช้หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2557 16 1
28 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับร้องถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 16 1