เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ดัชนีรวมมาตรา 7 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

มาตรา 7(1) โครงสร้างองค์กร

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
- ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเป็ด (จากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ดลงบึงกี) - -
1 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
2 การกำหนดตำแหน่ง ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 1 1
3 แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งของ ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
4 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
5 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1

มาตรา 7(4) กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 4 1
2 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 4 1
3 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 4 1
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4 1
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 4 1
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) 4 1
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) 4 1
8 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4 1