เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 20 1
งานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มกราคม 2561 16 1
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 17 1
แผ่นพับ หลัก 5 ย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า 14 3
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2558 และ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 6 2
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 6 2
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 4 1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 11 3
งานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 16 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้านทิศตะวันตกบึงหนองโคตร หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 19 1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 8 1
รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. 20 1
แผ่นพับ โรคไข้เลือดออก 14 3
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริการส่วนตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 11 3
กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 17 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2) 4 1
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ตุลาคม 2561 16 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 1
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 8 1
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 20 2
แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ 14 3
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 7 2
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 3) 4 1
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 16 1
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 13 3