เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก ต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 4 1
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 20 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 11 3
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 19 1
กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 8 1
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หน้าอู่ใจสวรรค์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18 1
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์กรฉบับย่อและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 1
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 15 3
แผ่นพับ การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 14 3
แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่ง ของส่วนราชการของเทศบาล 2 1
การกำหนดตำแหน่ง ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 1 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
แผนที่แสดงสถานที่ตั้งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 3 1
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 4 1
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 11 3
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์กรฉบับย่อและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 1
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 19 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 8 1
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ชุมชน 3 ร้านไทยแลนด์คาร์ไบท์ถึงร้านชัยทวีพาณิชย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) 15 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2561 13 3
แผ่นพับ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน 14 3
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 6 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) 7 2
แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งของ ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 1 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 2 11 3
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3) 15 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (ซอยบ้านนางสมศรี แคว้นน้อย) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 19 1
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2542 8 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2561 18 1