เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 8 1
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 17 1
สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากแยกถนนศรีจันทร์ งบ้านนางเบย หาญสุริย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 19 1
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 8 1
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 17 1
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มกราคม 2562 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 7 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชนไทรทอง 4 ซอยจิตตะมัย 2-5) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 19 1
กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 8 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 17 1
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 18 1
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยอินธิราอยู่ในชุมชนหัวทุ่ง 4) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 19 1
กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพล จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2559 8 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 13 3
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2562 16 1
กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการยกระดับถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านกอก ซอย 34 (ซอยศรีมาลา) จากบ้านนางเรียม โซ่เงิน ถึงบ้านนางกอง วชิพรหมมา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 19 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 13 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 17 1
ช่องทางชำระภาษีโดยใช้ Application "เป๋าตุง" เพื่อจ่ายชำระค่าภาษีค่าทำเนียม และค่าใบอนุญาติต่างๆ 16 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอยทางเข้าแยกค่าย ร.8 ถึงแยกซอย 6) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 19 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 13 3
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2542 17 1