เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 8 1
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 3
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2558 - 2563) 7 2
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 15 3
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 3
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 17 1
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 4 1
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ปั้มน้ำมันถึงทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
กฎกระทรวง ฉบับที่ 432 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 8 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 7 2
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 19 1
แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งของ ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
สรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 1
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 19 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 7 2
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2596 8 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายบุญหลาย แก้วลือถึงบ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 8 1
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 15 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทองธานี (ซอยชุมชนบ้านรัศมีถึงทางเข้าสนามบิน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2559 19 1
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 7 2
สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 2 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจทย์ (ซอยบ้านนางทองคำ เพ็งพระจันทร์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2559 19 1
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7 2
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 8 1
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 17 1