เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 19 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายบุญหลาย แก้วลือถึงบ้านนายทองทิพย์ ขุนศรี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารทางราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 15 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทองธานี (ซอยชุมชนบ้านรัศมีถึงทางเข้าสนามบิน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 57) พ.ศ. 2559 19 1
สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 2 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจทย์ (ซอยบ้านนางทองคำ เพ็งพระจันทร์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 64) พ.ศ. 2559 19 1
แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ. 2560 - 2563) 17 1
สรุปผลเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และเพจสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด รอบที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2562 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 1 บ้านเป็ด (จากแยกถนนศรีจันทร์ งบ้านนางเบย หาญสุริย์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 19 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 17 1
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน มกราคม 2562 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2562 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยชุมชนไทรทอง 4 ซอยจิตตะมัย 2-5) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559 19 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 17 1
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 18 1
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2561 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ซอยอินธิราอยู่ในชุมชนหัวทุ่ง 4) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 19 1
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2562 13 3
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน 2562 16 1
กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการยกระดับถนน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านกอก ซอย 34 (ซอยศรีมาลา) จากบ้านนางเรียม โซ่เงิน ถึงบ้านนางกอง วชิพรหมมา ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 19 1