เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก พ.ศ. 2558 17 1
แผ่นพับ หลัก 5 ย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า 14 3
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
งานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน กรกฏาคม 2561 16 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนด้านทิศตะวันตกบึงหนองโคตร หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป 19 1
รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. 20 1
แผ่นพับ โรคไข้เลือดออก 14 3
กฎกระทรวง การยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 17 1
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ตุลาคม 2561 16 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (ซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 1
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 20 2
แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ 14 3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน พฤษจิกายน 2561 16 1
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 12 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกฟันโปรง (ซอยสุขสวัสดิ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) 19 1
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 14 3
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 15 3
ตารางกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 3
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 17 1
รายงานการรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือน ธันวาคม 2561 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ปั้มน้ำมันถึงทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 19 1
แก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการประเภทและระดับตำแหน่งของ ส่วนราชการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 17 1
สรุปผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 1
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2561 13 3