เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2561 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลรถตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2562 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงินถึงเหล่านาดี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2556 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงการใช้หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2557 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับร้องถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) 18 1
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 1
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 18 1
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 18 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561 - 2564) 18 1
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 18 1