เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 13 3
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 17 1
ช่องทางชำระภาษีโดยใช้ Application "เป๋าตุง" เพื่อจ่ายชำระค่าภาษีค่าทำเนียม และค่าใบอนุญาติต่างๆ 16 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอยทางเข้าแยกค่าย ร.8 ถึงแยกซอย 6) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 19 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 13 3
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ. 2542 17 1
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 16 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (สี่แยกรัตนาธานี-ถนนเหล่านาดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 19 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 13 3
คู่มือการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และ เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยคุ้มหนองคลอง) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 19 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 13 3
ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 19 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561 18 1
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 17 1
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดขับเลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 16 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการพิจารณาความดี ความชอบ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและผู้ปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 19 1
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำหรับองค์กรและบุคลากร 17 1
แจ้งข้อบังคับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 19 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (แยกถนนเหล่านาดี ข้างวัดทิศตะวันออกถึงแยกมารวยถึงหลังโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 13 3
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 16 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ถนนทุ่งทองแยกซอย 4 ถึงวัดป่าบ้านกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 13 3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณด้านหน้าตลาดบ้านคำไฮ) หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3