เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
แนวทางปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด - -
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - -
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - -
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 6 2
รายงานจำนวนแปลงที่ดินถือครอง 22 1
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561 5 2
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 20 1
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 19 1
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 8 1
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2507 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยหลังสถาบัน 3 แยกสุสาน) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 11 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2561 18 1
คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เดินทางไปราชการ 23 1
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 15 3
แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 14 3
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 16 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 7 2
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 5 2
คู่มือการให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลบ้านเป็ด 6 2
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 20 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 11 3
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 19 1
กฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 8 1
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หน้าอู่ใจสวรรค์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13 3
งบรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 18 1
โครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์กรฉบับย่อและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 1
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 15 3
แผ่นพับ การจัดการสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 14 3
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 7 2
รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 16 1
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ครั้งที่ 1 11 3
รายงานสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมพัฒนาองค์กรฉบับย่อและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 1
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 19 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 8 1