เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เลือกปี

สถิติปริมาณขยะเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ปี 2562

น้ำหนักขยะ/เดือน(ตัน)
มกราคม 1,380.10
กุมภาพันธ์ 1,260.10
มีนาคม 1,270.10
เมษายน 0
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม -
รวม