เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - -
บทความเรื่อง ขอข้อมูลไปฟ้องให้ยูเทิร์นที่อื่น - -
บทความเรื่อง อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายเวลาสัญญา - -
บทความเรื่อง เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ - -
บทความเรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม ? - -
บทความเรื่อง อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน - -
งบแสดงฐานะการเงินและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 - -
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 2560 และ 2561 - -
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 - -