เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
ชื่อเรื่อง เลขรับ แฟ้ม ชั้น
ขั้นตอนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ และ เพจเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 17 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยคุ้มหนองคลอง) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 19 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2561 18 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 13 3
ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด 16 1
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 17 1
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 19 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2561 18 1
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขนาดขับเลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 18 1
รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561 16 1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการพิจารณาความดี ความชอบ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและผู้ปฏิบัติราชการ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อันเป็นที่พึงพอใจของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 19 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (แยกถนนเหล่านาดี ข้างวัดทิศตะวันออกถึงแยกมารวยถึงหลังโรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 18 1
รายงานผลการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 16 1
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 16 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ถนนทุ่งทองแยกซอย 4 ถึงวัดป่าบ้านกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงการก่อสร้างก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณด้านหน้าตลาดบ้านคำไฮ) หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2561 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 18 1
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลรถตู้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี 2562 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2561 18 1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยโพธิ์เงินถึงเหล่านาดี) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 3
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 18 1
ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 18 1
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2556 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 18 1
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงการใช้หอประชุมอเนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด พ.ศ. 2557 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2562 18 1
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับร้องถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 16 1
รายงานการจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2562 18 1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 1) 18 1
รายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลบ้านเป็ด สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 18 1